Reklam Header
Reklam Header

StEndüstri Radyo

Reklam Header
İsim StEndüstri Radyo
Kategori Tematik
Genel Merkezi ?STANBUL

?irketler Aras? Pazarlama (B2B)

Recep Akbayrak’?n haz?rlay?p sundu?u ?irketler Aras? Pazarlama program?nda, KOB?’lere ba?ar?l? B2B pazarlama örnekleri anlat?l?yor.

Eve ?? Götürme

Tüm gün bo?u?tu?umuz i?lere bir sonraki güne kadar nokta koymak ad?na son de?erlendirmeleri “Eve ?? Götürme” program?nda yap?yoruz.

Reel Piyasalar

Çetin Ünsalan’?n haz?rlay?p sundu?u Reel Piyasalar program?na sektör temsilcileri ve her ölçekten KOB?’ler konuk oluyor.

Kozan Demircan ile Dijital Gelecek

Kozan Demircan ile Dijital Gelecek program?nda, dijital dönü?üm ve endüstri 4.0 konular? sektör liderleriyle yap?lan güncel söyle?ilerle ele al?n?yor.

Otomasyon Sohbetleri

Otomasyon alan?nda dünyadaki geli?meleri yak?ndan takip etti?imiz programda, sektörün sorunlar? ve çözüm önerilerini konu?uyoruz.

Maliyet Dü?ürme Stratejileri

Firmalar?n maliyet dü?ürme konusunda neler yapabileceklerini, bu alanda do?ru bilinen yanl??lar? ve Sat?n alma 4.0 kavram?n? konu?uyoruz.

Makinan?n Gündemi

Makina sektöründeki son geli?melerin nabz?n? tuttu?umuz program?m?zda, sektörün ithalat ve ihracat rakamlar?n?n yan? s?ra sorun ve çözüm önerilerini de inceliyoruz.

Fabrikalarda Enerji Maliyetleri Nas?l S?f?rlan?r?

Enerjinin üretimi kadar tasarrufu da oldukça önemli bir konu ba?l???. Peki Fabrikalarda Enerji Maliyetleri Nas?l S?f?rlan?r?

Sanayide Enerji Verimlili?i

Altu? Karata?’?n haz?rlay?p sundu?u Sanayide Enerji Verimlili?i program?nda endüstri dünyas?nda gerçekle?tirilen Enerji Verimlili?i Uygulamalar? konu?uluyor.

Robot Yat?r?mlar?

Cem Karatay’?n haz?rlay?p sundu?u Robot Yat?rmalar? program?na, sektör profesyonelleri konuk oluyor, sektörün sorunlar? ve çözüm önerileri konu?uluyor, üretim süreçlerine robotlar? entegre etmek isteyen firmalara, yat?r?mc?lara rehberlik ediliyor.

Üretimi Otomatik Hale Getirenler

Murat Tan?k’?n haz?rlay?p sundu?u Üretimi Otomatik Hale Getirenler program?na, otomasyon firmalar? konuk oluyor.

Enerjisini Üreten Fabrikalar

Derya Kumtepe haz?rlay?p sundu?u Enerjisini Üreten Fabrikalar program? ile bu iki sorunun cevab?n? ar?yor. Fabrikalar kendi enerjisini nas?l üretebilir? Fabrikalar enerjisini nas?l verimli kullanabilir?

Endüstri Gündemi

Derya Kumtepe’nin haz?rlay?p sundu?u Endüstri Gündemi program? ile tüm sektörlerde geli?en yeni teknolojiler, o sektörlerin yat?r?m gündemleri ve hedefleri markaj alt?na al?n?yor.

?n?aat ve Malzeme

Yeliz Yirmibe?’in sundu?u programda, ?n?aat ve yap? malzemeleri sektöründeki son geli?meleri konu?uyor ve sektöre fayda sa?layacak konular? öne ç?kar?yoruz.

Kad?n Giri?imciler

Cem Karatay’?n haz?rlay?p sundu?u Kad?n Giri?imciler program?nda, i? dünyas?nda giderek artan etkinlikleri ve üstün ba?ar?lar? ile say?lar? artan her sektörden kad?n giri?imcilerin yan? s?ra platform, dernek ve kurulu?lar?n bu konudaki temsilcileri konuk oluyor.

Proses Çözümleri

Murat Tan?k’?n haz?rlay?p sundu?u Proses Çözümleri program?, proses otomasyonu, verimlilik, güvenlik ve bak?m konular?n? ele al?yor.

?hracat?n Yol Haritas?

Can Karadut’un haz?rlay?p sundu?u ?hracat?n Yol Haritas? program?nda, KOB?’lere ihracata yönelik yeni pazarlar hakk?nda deneyimsel bilgiler veriliyor.

Sektör Analiz

Dr. Turan ?i?man’?n haz?rlay?p sundu?u Sektör Analiz program?nda, sektörlerin sorunlar? ve çözüm önerileri ele al?n?yor.

Makina ve Aksamlar?

Simge Soyel’in haz?rlay?p sundu?u Makina ve Aksamlar? program?, sektörün yerli ve yabanc? firmalar?ndan konuklar a??rl?yor.

Teknoloji Gündemi

Murat Bayar’?n sundu?u Teknoloji Gündemi program?nda, Toplum 5.0’dan yeni ekonomideki genç giri?imcilere, mobil teknolojiden piyasaya giren son model teknolojik ürünlere kadar, ekonomi gündemindeki teknolojiyi konu?uyoruz.

KOB? Ba?ar? Hikâyeleri

Aycan Çiftçi’nin haz?rlad??? KOB? Ba?ar? Hikâyeleri program?, ba?ar?l? giri?imcilerin kendi anlat?m?yla gün boyu ST Endüstri Radyo’da…

Sektörel Dernekler

Sektörel dernek yöneticileriyle söyle?iler…

Bir Sektör Üç Editör

Tüm sektörleri ele ald???m?z program?m?zda, konular? üç editör birden yorumluyor, sorunlar? çözüm önerileri getirmeye çal???yoruz.

Etekteki Ta?lar

Hakan Ömer Gider’in haz?rlay?p sundu?u program ile “Hayat?ndan Sat?? Geçen Herkes” konuk olup, sat??la ilgili dertlerini yani ete?indeki ta?lar? döküyor.

Bahar'la ?? Dünyas?

Bahar Y?ld?r?m’?n haz?rlay?p sundu?u “Bahar’la i? Dünyas?” program?nda her hafta i? dünyas?ndaki üst düzey yöneticiler ile birlikte farkl? sektörlerin Dünya’daki ve Türkiye’deki dünü, bugünü ve yar?n? ele al?n?yor. Ayr?ca giri?imciler için geli?ime aç?k olan noktalar ile ilgili ipuçlar?n?n da payla??ld??? programda ayn? zamanda madalyonun öteki yüzü de ?effaf bir ?ekilde masaya yat?r?l?yor.

B2B Sat??

?ükrü Güdük’ün sunumuyla gerçekle?ecek, B2B ?irketler aras? sat?? konusunda alan?nda uzman sat??ç?lar?n konuk oldu?u programda, KOB?’ler sat?? performanslar?n? nas?l artt?rabilir konusu, gerçek hayattan örneklerle ele al?nacak.

KOB?’lerin Koçu, Finans Doktoru

Dr.Ö.Ü. Cüneyt Dirican konu uzmanlar?, akademisyenler ve sektör profesyonelleri ile birlikte i? dünyas?na, KOB?’lere, giri?imcilere, esnaf ve çitfçiye dair güncel konular?, giri?im ve fikirleri de?erlendiriyor, Endüstri 4.0 ve sonras?na dijital koçluk ediyor.

Yeni Nesil Pazarlama

Onur Durmu?o?lu’nun haz?rlay?p sundu?u “Yeni Nesil Pazarlama” program?nda her hafta pazarlama ileti?imi üzerine yenilikleri konu?uyoruz.

Neuromarketing’den Dijital Pazarlamaya Programatik reklamc?l?ktan gelece?in pazarlama teknolojilerine kadar geni? bir yelpazede konu?aca??m?z programda her hafta sektörün önde gelen pazarlama uzmanlar?n? da konuk ediyoruz.

Topuklu Ekonomist

Öznur Sevme’nin haz?rlay?p sundu?u Topuklu Ekonomist program?nda, devlet te?vikleri, KOSGEB destekleri, ??KUR hibelerinin konu?ulaca?? melek yat?r?mc?lar?n, giri?imcilerin ve devletin bu konudaki temsilcileri a??rlan?yor.

Şuan bu radyoyu 1 kişi dinliyor.

Reklam Header

Yorumlar

Yorum Yok..

Hemen bir tane yorum eklemeye ne dersin ?

Yorumlar