Reklam Header
Reklam Header

K?smi emeklilik geldi!

K?smi emeklilik geldi!
Reklam Header

Emeklileri sevindiren haber! 10 y?l boyunca çal??anlar 51 ya??ndan önce emekli olacak…

Askerlik, do?um borçlanmas? ya da y?pranma pay? gibi haklar?n yer almas?n?n yan? s?ra ki?iler için k?smi emeklilik f?rsatlar? da sunuluyor. 10 y?l sigortal? çal??arak 51 ya??nda emekli olmak art?k hayal de?il. Ya? ?artlar?n?n dolmas? beklenirken kad?nlarda 56'n?n 58'e, erkeklerde de 58 s?n?r?n?n 60'a yükseltilmesi süreci uzat?yor. Ya? uzarken maa?lar?n dü?mesi de bilinen bir gerçek oluyor.3600 prim gün ödemesiyle emekli olma hakk?n? elde eden vatanda?lar?n 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortal? bir ?ekilde i?e girmi? ve 3600 gün ödemesini doldurmu? olmas? gerekiyor. Tabi ki k?smi emeklilik maa?lar? normal maa?lara göre daha dü?ük oluyor.

?? hayat?na devam eden milyonlarca vatanda? erkenden emekli olma hayali kuruyor. Nas?l erken emekli olabilirim, ne gibi ?artlar gereklidir diye ara?t?rmalar?na devam ediyor. 10 y?l boyunca çal??arak; 51 ya??ndan önce emekli olma yöntemi, bakanl?k taraf?ndan da onaylanarak hayata geçirildi. Çal??anlar emeklili?i iple çekiyor. Erken emeklilik herkesin hayalidir. Baz? çal??anlar 3600 gün ve 15 y?l hizmet süresiyle emekli olabiliyor. SSK emeklilik hesaplama, Ba?kur emeklilik hesaplama i?lemleri esnas?nda, iki türlü emeklilik hesaplama i?lemi ile kar??la?maktay?z. Emeklilik hesaplamas? yaparken, SGK Hizmet dökümü baz al?nacakt?r. Sosyal Güvenlik Kurumu kay?tlar?nda yani SGK Hizmet dökümünüzde eksik çal??ma bilgilerinin olmas? halinde tekrardan hesaplama yap?lacakt?r.

Bu içerik Haber kategorisine eklenmiştir.
Reklam Header

Yorumlar